[English translation]

Herinner je je Juffrouw R. nog waarover ik vorige week schreef?
Het kan ook anders.

spelend leren - prinses EsmeraldaOp de middelbare school kreeg ik Meneer P.: klein van stuk, spencer en een bril. Een echte natuurkunde freak. In zijn wereld van zwaartekracht, versnelling en massa leefden niet alleen cijfers en formules, maar ook prinses Esmeralda. In haar kasteeltoren brak constant brand uit, waardoor Esmeralda de toren al springend moest verlaten. Gelukkig was er altijd een heldhaftige brandweerman in de buurt. Wij hoefden alleen nog maar uit te rekenen hoeveel seconden hij had om het vangnet precies op tijd te positioneren en Esmeralda van de dood te redden.

Alhoewel de creativiteit van Meneer P. mijn gebrek aan natuurkundige aanleg niet geheel kon oplossen, kan ik me minstens één proefwerk herinneren waarbij het beeld van de springende Esmeralda en de wachtende brandweerman mij een flits van inzicht gaven die alle formules voorbij ging. Plotseling kon ik door de formules heen kijken en begreep ik waar het over ging!

spelend leren _ brandweermanOnlangs sprak ik met een van mijn leraren over het eerdere voorval met juffrouw R. “Dat probleem had je dus eigenlijk heel creatief opgelost”: zei zij. Mmm, zo had ik het nog nooit bekeken. Het gevoel van schaamte was zo groot geweest dat het alle andere opties had weggevaagd. Opeens kon ik zien dat juffrouw R. te kort was geschoten, niet ik.

Daar waar er voor juffrouw R. maar één goede manier was geweest om tot het antwoord te komen, liet meneer P. mij zien dat leren ook speels kan zijn. Ik vergeet dat nog vaak. Dan denk ik dat kennis en leren bestaat uit het foutloos oplepelen van feiten. Maar écht leren gebeurt door je eigen weg te zoeken, door je eigen ingang te vinden tot de materie. Dat kan zijn door het in beeld te pakken, door er een film over te zien, een podcast over te horen of er simpelweg vaak mee te oefenen.

Echt leren heeft geen vaste vorm, maar is jouw unieke manier om je een bepaalde materie eigen te maken. Laat je leiden door je nieuwsgierigheid en gevoel. Laat los hoe het zou moeten, speel! En ontdek hoe leuk leren kan zijn.

spelend leren - publiek

English translation:

Mr. P. and Miss R.

Do you remember Miss R. that I wrote about last week?
It doesn’t have to be like that.

In high school I got Mr. P .: small, spencer and glasses. A real physics nerd. However, in his world of gravity, acceleration and mass not only numbers and formulas lived, but also Princess Esmeralda. A fire broke out regularly in her castle tower, after which Esmeralda had to jump off the tower’s highest point. Fortunately, the fire department was always nearby. We only had to figure out how many seconds they had to position the safety net exactly in time to save her from dying.

Although Mr. P.’s creativity did not completely solve my lack of physical predisposition, I can remember at least one test where the image of the jumping Esmeralda and the waiting firefighters gave me a flash of insight that disregarded all formulas. Suddenly I could see through the formulas and I understood what it was about!

Recently I spoke to one of my teachers about the previous incident with Miss R. “So you solved that problem actually in a very creative way”: she said. Mmm, I never saw it that way before. The sense of shame had been so great that it had wiped out all the other options. Suddenly I could see that Miss R. had failed, not me.

While for Miss R. there was only one right way to find the answer, Mr. P. showed me that learning can also be playful. I often still forget that. In those moments I think that knowledge and learning consists of the flawless reproduction of facts. But real learning happens by finding your own way,  your own entrance to the matter. It can be done by putting it in an image, by seeing a movie about it, listening to a podcast or just simply practicing it a lot.

Real learning doesn’t have a fixed form, but is your unique way of getting to know a certain subject matter. Let yourself be guided by your curiosity and heart. Let go of how it should be, play! And discover how much fun learning can be.

Tagged with:
 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.