[English translation]

Ik was aangenomen als keukenhulp en vliegende kiep. Ik hield de afwas bij, zorgde voor de mise-en-place en maakte de voorgerechten. Het eetcafé had verschillende koks en één daarvan was de gemene tweelingbroer van Bob Ross. Wel de krullen, niet de zachtaardige aanpak. Op de 5 vierkante meter die de keuken van het eetcafé besloeg was er één van ons teveel en het was al snel duidelijk wie het veld moest ruimen…

achtervolgingKen je dat, dat je dingen fout gaat doen die je normaal gesproken nooit fout doet, alleen maar omdat er iemand op je vingers staat te kijken? Bij kok John (laten we ‘m John noemen) verprutste ik gerecht na gerecht onder zijn altijd aanwezige controlerende blik. Hij was er als de kippen bij om mij te wijzen op een missend ingrediënt, mijn gebrek aan snelheid of mijn aandacht voor net de verkeerde bon.

En ik? Ik werd er super onzeker van, waardoor de situatie alleen maar erger werd. In de toch al kleine ruimte was de spanning steeds meer te snijden. Ik hield dapper stand, maar leuk was het niet.

vriendschapTotdat de eigenaresse ingreep en mij voorstelde mijn plek achter de schermen in te ruilen voor een plek in de bediening. Totaal onverwachts (ik had niet gedacht dat het me zou liggen) vond ik het super leuk. Het klantencontact lag me en de sfeer ‘voor’ in de zaak met de andere meiden was een stuk gezelliger dan ‘achter’. Ik bloeide op.

Er gebeurde nog een wonder. John was opeens aardig tegen me. Sterker nog: omdat ik wist hoe het er in de keuken aan toeging, kon ik vanuit de bediening goed overzien wanneer er zich achter de schermen een crisissituatie voordeed en waar nodig bijspringen. Die inbreng werd door John duidelijk gewaardeerd. Van vijanden werden we bondgenoten.

Soms heb je letterlijk afstand en een andere (werk)relatie nodig om iemand op de juiste waarde te schatten. Een ‘optimal distance’ die zowel jou als de ander, als ook de relatie tussen jullie, het meest tot zijn recht laat komen. Waarbij beiden eigen en uniek kunnen zijn en elkaar tegelijkertijd optimaal versterken in het gezamenlijke veld.

Als je jezelf verstrikt voelt in een relatie, loont het om je af te vragen: wat is hier de optimale afstand? En daarmee te spelen.bediening

 

English translation:

Bob Ross’s mean twin brother

I got hired as a kitchen help and a jack-of-all-trades. I took care of the dishes, the mise-en-place and made the starters. The diner had several chefs and one of them was Bob Ross’s mean twin brother. He had the curls, but not the gentle approach. Within the 5 square meters that was the kitchen of the diner, one of us was too much and it got soon clear who had to leave…
Do you know that experience, where you are doing things wrong that you normally never do wrong, just because someone is watching you? With cook John (let’s call him John) I spoiled dish after dish under his ever present checking gaze. He didn’t waste any time to point out a missing ingredient, my lack of speed or my attention to the wrong dish.

And me? I became very insecure, which made the situation only worse. In the already small space the tension increased quickly. I stood bravely, but it was no fun.

Then the owner intervened and suggested to exchange my place behind the scenes for a place in the front of the diner, as a waitress. Totally unexpected (I did not think I would like it at all) I thought it was super fun. I enjoyed the contact with customers and the atmosphere with the other girls was a lot nicer than behind the scenes. I flourished.

Another miracle happened. John was suddenly nice to me. In fact, because I knew how things were done in the kitchen, I was able to see when a crisis situation arose behind the scenes and could jump in when necessary. That input was clearly appreciated by John. We became allies instead of enemies.

Sometimes you literally need distance and another (work) relationship to see someone’s true value. An ‘optimal distance’ that does the most justice to both you and the other, as well as the relationship between you. Where both can be unique and at the same time optimally reinforce each other in the joint field.

If you find yourself entangled in a relationship, it pays to ask yourself: what is the optimal distance here? And to play with that.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.